0

aplikacje

id #2401089 13.09.2021

Szkoła podstawowa, nauczyciel wspierający

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Dane adresowe:

Typ: Szkoła podstawowa
Rodzaj placówki: publiczna
Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa nr 314
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Porajów
Nr domu: 3
Kod pocztowy: 03-188
Telefon: 0228114007
Email: rekrutacja@sp314.pl

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: oligofrenopedagogika
Liczba godzin w tygodniu: 20
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Data dodania: 2021-09-13
Termin składania dokumentów: 2021-09-30
Opis oferty pracy:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 314 im. Przyjaciół Ziemi poszukuje kandydatów do pracy w charakterze nauczyciela wspierającego. Zatrudnienie na podstawie Karty Nauczyciela. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, kwalifikacje do nauczania, przeciwko kandydatowi nie może toczyć się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Oferty proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@sp314.pl W tytule wiadomości proszę wpisać "CV nauczyciel wspierający.

E-mail powinien zawierać CV kandydata ze zgodą o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wszystkich danych osobowych przez Szkołę Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie, ul. Porajów 3, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w związku z trwającym procesem rekrutacyjnym na stanowisko nauczyciela. Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie ul. Porajów 3, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Prowadzący rekrutację zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna dla kandydatów na stanowisko nauczyciela.

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi 
w Warszawie, ul. Porajów 3 zwana dalej Administratorem lub Placówką. Może Pani/Pan skontaktować się
z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

 

tel. (22) 510 36 20 wew.233
email: inspektor@dbfo.waw.pl

 

2) Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO ewentualnie art.9 ust. 2 lit. a) RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a także art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 Kodeksu Pracy, przepisami ustawy Karta Nauczyciela oraz w zw. z przepisami wykonawczymi do ustawy Karta Nauczyciela, które określają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk nauczycieli w poszczególnych typach szkół i placówek. Oznacza to, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, a także na potrzebę realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa, ponieważ przepisy regulują katalog kwalifikacji osoby ubiegającej się na konkretne stanowisko. Informujemy, że w przypadku zgody ma

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Click to show more