0

aplikacje

id #2400977 13.09.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw planowania cywilnego w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK/I/4)

35-959 Rzeszów ul. Grunwaldzka 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współpracuje w opracowywaniu i aktualizacji Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz współdziałanie z wydziałami urzędu, organami administracji zespolonej i niezespolonej, organizacjami pozarządowymi w celu zapewnienia Wojewodzie sprawnego kierowania, nadzorowania i właściwej koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych,
 • samodzielnie sporządza analizy i prognozy dotyczące infrastruktury krytycznej zlokalizowanej na terenie województwa oraz współpracuje w tym zakresie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, pełnomocnikami do spraw ochrony infrastruktury krytycznej oraz innymi właściwymi służbami,
 • samodzielne sporządza analizy i prognozy rozwoju sytuacji kryzysowych z wykorzystaniem aplikacji „ArcGIS Server” oraz współdziała w prowadzeniu bazy danych sił i środków, ujętych w Wojewódzkim Planie Zarządzania Kryzysowego,
 • samodzielne przeprowadza oceny przygotowań oraz opracowuje dokumenty organizacyjno-planistyczne do działalności na dany rok w zakresie zarządzania kryzysowego,
 • współpracuje z przedstawicielami zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, organami administracji niezespolonej, powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego oraz podmiotami realizującymi monitoring środowiska w zakresie opracowanie dokumentów organizacyjno-planistycznych dotyczących infrastruktury krytycznej oraz kontroluje w/w podmioty w tym zakresie,
 • współdziała w organizacji i prowadzeniu szkoleń dla pracowników Wydziału oraz przedstawicieli administracji publicznej z zakresu zarządzania kryzysowego,
 • współdziała w organizacji i opracowywaniu dokumentacji ćwiczeń organizowanych przez Wojewodę z zakresu zarządzania kryzysowego, planowania cywilnego i ochrony infrastruktury krytycznej.


Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w pozycji siedzącej, wymuszonej,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na II piętrze PUW w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku
i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).


Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.


Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.


Metody i techniki naboru

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Wrocław 21.09.2021
manager działu księgowości 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
KIEROWNIK ZMIANY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 21.09.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Tychy 21.09.2021
Planista Produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 21.09.2021
Specjalista w Wydziale Najmu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more