0

aplikacje

id #2400972 13.09.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw zamówień publicznych i planowania wydatków w Dziale Zamówień Publicznych w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie

10-950 Olsztyn Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • opracowuje i prowadzi sprawy z zakresu zamówień publicznych dotyczące dostaw, usług i robót budowlanych oraz przygotowuje projekty odpowiedzi na zarzuty wniesione w odwołaniu i reprezentuje Dyrektora Izby przed Krajową Izbą Odwoławczą, w celu prawidłowego i celowego wydatkowania środków finansowych
  • przygotowuje plan zamówień publicznych, wydatków budżetowych przeznaczonych na funkcjonowanie Izby, w celu monitorowania i analizowania wydatków w podziale na podległe jednostki
  • obsługuje wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu dokonania zakupu towarów, usług i robót budowlanych


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·         praca biurowa w siedzibie Izby


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


·         narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe


·         praca biurowa z obsługą komputera powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy


·         8-godzinny czas pracy przez 5 dni w tygodniu


·         budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wypełnienia formularza on-line, data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).


Oferty powinny zawierać dane kontaktowe, tj. adres e-mail, jak również numer telefonu.


Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać z przedstawionych dokumentów.


Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.


Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


CV i list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.


Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.


Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie obowiązany będzie do złożenia oświadczenia wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 2399).


Prosimy o skorzystanie z załączonych wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej, które również są dostępne na stronie BIP pod adresem:


http://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-olsztynie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen


W przypadku przedstawienia wymaganych dokumentów w języku obcym, należy załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Proponowane wynagrodzenie zasadnicze

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 23.09.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 23.09.2021
kierownik operacyjny - branża metalowa 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 23.09.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
inspektor ochrony zabytków 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 23.09.2021
młodszy specjalista ds. administracji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more