0

aplikacje

id #2400958 13.09.2021

PRACOWNIK SOCJALNY

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/1988


Obowiązki:

1. Prowadzenie pracy socjalnej z usamodzielniającymi się wychowankami pieczy zastępczej po uzyskaniu przez nich pełnoletniości zgodnie z wytycznymi przełożonego i dokumentowanie tej pracy
2. Prowadzenie spraw związanych z procesem usamodzielnienia wychowanków zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami przyjętymi u pracodawcy,
3. Przeprowadzanie nie rzadziej niż raz na kwartał wizyt w środowisku u usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej po uzyskaniu pełnoletniości,
4. Prowadzenie rejestru usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej po uzyskaniu przez nich pełnoletniości
5. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych usamodzielniających się wychowanków przebywających w mieszkaniu chronionym,
6. monitorowanie procesu usamodzielnienia, wsparcie wychowanków w realizacji indywidualnego Programu Usamodzielnienia
7. Dokonywanie w imieniu Dyrektora oceny końcowej Indywidualnego Programu Usamodzielnienia wraz z wychowankiem i opiekunem usamodzielnienia
8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi,
9. Tworzenie i realizacja projektów dla usamodzielniających się wychowanków,
10. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań w zależności od potrzeb PCPR,
11. Współudział w realizacji Programu Drogowskaz do Samodzielności,
12. Sporządzanie opinii o kandydatach na rodzinę zastępczą na wniosek Sądu
13. Wykonywanie innych czynności i poleceń wydanych przez Dyrektora PCPR lub bezpośredniego przełożonego.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), brak

Pozostałe wymagania:

  • 1. Wymagania niezbędne:1) obywatelstwo polskie,2) spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznychb) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalnac) ukończenie do 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinied) spełnienie wymagań określonych w art.156 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (t.j.Dz.U. z 2020 poz. 1876 ze zm.)3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,4) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,6) bardzo dobra obsługa komputera (pakiet MS Office Word, Excel, poczta elektroniczna, bazy danych, internet),7) znajomość przepisów: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.2. Wymagania dodatkowe:1) doświadczenie min. dwa lata w zawodzie2) umiejętność pracy w zespole,3) odpowiedzialność, dokładność, rzetelność, samodzielność, dyspozycyjność,4) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;5) umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres6) kreatywność.7) pożądane posiadania prawa jazdy kat. B i prywatnego samochodu celem wykorzystania do pracy na zajmowanym stanowisku


Miejsce pracy: Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo, powiat: wejherowski, woj: pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Aplikacje do 20.09.2021 r.Wymagane dokumenty:1. życiorys (CV) i list motywacyjny,2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,3. oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Wrocław 21.09.2021
Pracownik ds. skanowania towaru 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
SPRZĄTACZKA 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Pracownik biurowy w dziale księgowości 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 20.09.2021
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY (NR 4104) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gogolin 20.09.2021
SPRZĄTACZKA 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more