0

aplikacje

id #2400714 13.09.2021

inspektor ochrony zabytków

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków do spraw dokumentacji i ewidencji zabytków Wydział ds. Zabytków Ruchomych, Dokumentacji, Rejestru i Ewidencji Zabytków

80-852 Gdańsk ul. Dyrekcyjna 2-4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty decyzji, postanowień i opinii dotyczących wpisu lub odmowy wpisu zabytku do rejestru zabytków poprzez szczegółową analizę spraw, gromadzenie niezbędnych dokumentów historycznych, architektonicznych i konserwatorskich w celu realizacji zadań nałożonych przez WKZ jako organ I instancji oraz rzetelnego prowadzenia rejestru zabytków oraz prowadzi inspekcje konserwatorskie zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz zabytków figurujących w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz nie wpisanych do rejestru a wnioskowanych o wpis, pod kątem oceny wartości zabytkowych, oceny zachowania zabytku oraz oceny jego substancji zabytkowej, sporządza protokoły pokontrolne w celu aktualizacji rejestru zabytków nieruchomych i sporządza dokumentację fotograficzną w celu aktualizacji WEŹ.
 • prowadzi i na bieżąco aktualizuje wojewódzką ewidencję zabytków poprzez weryfikację danych dotyczących obiektów wpisanych , danych adresowych obiektów przewidzianych do umieszczenia w WEŹ w celu dostarczenia aktualnych informacji oraz monitorowania stanu obiektów nieruchomych.
 • udziela informacji o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych i wydaje zaświadczenia dotyczące statusu prawnego obiektów wpisanych do rejestru zabytków i WEŹ , weryfikuje zapisy w księgach wieczystych pod kątem obciążeń z tytułu wpisu zabytku do rejestru zabytków
 • prowadzi zasób kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych , znajdujących się w zasobach WUOZ, aktualizuje dane w oparciu o pozyskany materiał fotograficzny, kartograficzny i ikonograficzny, przygotowuje wykaz brakujących kart ewidencyjnych oraz kart niezbędnych do wykonania, opracowuje plany rzeczowo-finansowe Urzędu w zakresie dokumentacji ewidencyjnej zabytków nieruchomych w celu zapewnienia aktualnej informacji na temat zabytków.
 • prowadzi zbiór decyzji w formie tradycyjnej i zdigitalizowanej w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego oraz prowadzi księgi rejestru zabytków nieruchomych w formie nadanej ropzorządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w wersji elektronicznej.
 • prowadzi bazy danych dot. Obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych , na bieżąco je aktualizuje i uzupełnia dane dot. Właścicieli i użytkowników obiektów w celu zapewnienia aktualnych danych
 • opiniuje wykazy Gminnych Ewidencji Zabytków oraz programy opieki nad zabytkami poprzez ich weryfikację w oparciu o przeprowadzone lustracje terenowe oraz ocenę merytoryczną
 • opracowuje i przygotowuje materiał odwoławczy na skargi, odwołania i zażalenia dotyczące prowadzonych postępowań dotyczących wpisów do rejestru zabytków, poprzez przyjęcie trybu realizacji zadań, szczegółową analizę wniosków, gromadzenie niezbędnych dokumentów oraz opracowywanie projektów pism, w celu udzielania odpowiedzi do organu wyższej instancji
 • prowadzi pod względem formalnym skreślenia z rejestru zabytków poprzez zebranie kompletu dokumentów w celu przekazania do organu wyższej instancji
 • przygotowuje do publikacji decyzje o wpisie do rejestru zabytków w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w celu realizacji obowiązku ustawowego
 • przygotowuje wnioski w sprawach dotyczących ustanowienia Kandydata społecznym opiekunem zabytków
 • przygotowuje wnioski o przyznanie odznaki „ za opiekę nad zabytkami


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
· praca biurowa,

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

specjalista laborant - branża medyczna 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Sosnowiec 20.09.2021
Kierownik Działu Handlowego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 20.09.2021
Asystent działu Logistyki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 21.09.2021
Specjalista ds. instalacji sanitarnych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Specjalista ds. planowania projektów 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more