0

aplikacje

id #2396422 10.09.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor Sekcja do spraw Wydatków Osobowych w Wydziale Finansów

66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Kwiatowa 10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządza listy płac pracowników cywilnych i uposażeń funkcjonariuszy w oparciu o dokumenty źródłowe,
 • sporządza listy dodatkowych należności,
 • prowadzi kartoteki płacowe w celu zapisania miesięcznych zarobków oraz innych zmian związanych z wynagrodzeniem i uposażeniem,
 • prowadzi karty zasiłkowe pracowników cywilnych oraz nalicza zasiłki chorobowe ZUS,
 • wystawia zaświadczenia o zarobkach dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
 • wystawia zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie Wojewódzkiej Policji oraz komendach Miejskich/Powiatowych Policji garnizonu lubuskiego,
 • sporządza roczne rozliczenia podatkowe na deklaracjach PIT-11.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • obsługa programów płacowych,

 • kontakt z ludźmi


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniu biurowym na pierwszym piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym,

 • stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon itp.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Wynagrodzenie zasadnicze: 3.255,61 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego). Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert składanych osobiście decyduje data wpływu do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis! W ofercie należy podać nr ogłoszenia. Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna są dostępne do pobrania na stronie BIP KWP w Gorzowie Wlkp. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 21.12.2021 r., a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w obszarze płac

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów w zakresie ZUS
 • znajomość przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • dokładność i skrupulatność
 • terminowość
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" - w przypadku braku - zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedzniego poświadczenia bezpieczeństwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Lublin 21.09.2021
Kierownik Działu Kontroli Jakości 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Opole 20.09.2021
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 20.09.2021
Starszy specjalista ds. księgowości 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Specjalista ds. planowania projektów 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more