0

aplikacje

id #2236274 19.07.2021

RZEMIEŚLNIK SPECJALISTA

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/1836


Obowiązki:

1.Utrzymanie optymalnych warunków pracy instalacji sanitarnych w tym: wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych oraz urządzeń z nimi związanych, znajdujących się w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, a tym samym zapewnienie dostawy zimnej i ciepłej wody użytkowej o odpowiednich parametrach założeniowych (jakości, ilości, temperatury, ciśnienia), ogrzania pomieszczeń do temperatur oznaczonych w normie, utrzymania w sprawności urządzeń gazowych, utrzymanie drożności kanalizacji wewnętrznej oraz zewnętrznej będącej w zakresie KWP, utrzymania w sprawności urządzeń zainstalowanych w kotłowniach, węzłach cieplnych,
2. Sprawdzanie prawidłowego działania wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych a także urządzeń.
3. Podejmowanie działań mających na celu usuwanie zaistniałych nieprawidłowości w działaniu ww.instalacji i urządzeń, poprzez: bieżącą konserwację, w tym uzupełnianie materiałów uszczelniających, wymianę zużytych części lub elementów ww. instalacji, demontaż zużytych rurociągów, urządzeń sanitarnych i ich podłączeń nie nadających się do dalszej eksploatacji oraz montaż nowych materiałów i urządzeń.
4. Wykonywanie nowych instalacji wodno -kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub przeróbka istniejących zgodnie z zaistniałymi potrzebami konserwacyjno- remontowymi w tym zakresie.
5. Okresowe, zgodnie z przyjętymi w komendzie terminami, odczyty liczników mediów to jest wodomierzy, gazomierzy, ciepłomierzy zainstalowanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w celu monitoringu nad racjonalnym zużyciem wody, gazu, energii cieplnej.
6. Niezwłoczne podjęcie działań w przypadku zaistnienia awarii oraz usuwanie jej siłami własnymi lub współpraca w tym zakresie z firmami zewnętrznymi.
7. Bieżące dokumentowanie wykonanych czynności w dzienniczku pracy oraz terminowe rozliczenie się z pobranych i wbudowanych materiałów, zgodnie z obowiązującym systemem rozliczeń Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
8. Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych bezpieczeństwa pracy dotyczących używanego sprzętu i narzędzi, właściwego toku postępowania w czasie wykonywania pracy oraz używania niezbędnych środków ochrony osobistej (w tym sprzętu i odzieży ochronnej).Wymagania:

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia:

 • Dokładność
 • ZAANGAŻOWANIE
 • dobra organizacja pracy

Wykształcenie:

 • zasadnicze zawodowe, brak

Zawód:

 • Hydraulik

Pozostałe wymagania:

 • Świadectwo uprawniające do wykonywania zawodu (dyplom szkoły zawodowej specjalność hydraulik lub kurs / szkolenie w zakresie hydraulik potwierdzony uzyskaniem certyfikatu / dyplomu); Uprawienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło; Uprawnienia do spawania; Dokładność, staranność, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność współpracy, komunikowania się, szybkiego działania, obowiązkowość, zaangażowanie; Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok pracy na stanowisku hydraulika lub rzemieślnika specjalisty (monter konserwator sieci wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych)Wymagane dokumenty:- list motywacyjny, CV- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia do wykonywania zawodu - kopia upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ''zastrzeżone'' lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury sprawdzającej umożliwiającej wydanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą zastrzeżone


Miejsce pracy: NARUTOWICZA 73, 20-950 Lublin, powiat: m. Lublin, woj: lubelskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę w

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Rzeszów 27.07.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Białystok 27.07.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Szczecin 27.07.2021
inspektor rybołówstwa morskiego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Dębica 27.07.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 27.07.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more