0

aplikacje

id #2227160 16.07.2021

nauczyciel wychowania przedszkolnego

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Dane adresowe:

Typ: Przedszkole
Rodzaj placówki: publiczna
Nazwa szkoły/placówki: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 185    
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Wołomińska
Nr domu: 56
Kod pocztowy: 03-755
Telefon: 22 619 87 00
Email: p185@edu.um.warszawa.pl

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: wychowanie przedszkolne
Liczba godzin w tygodniu: 25
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Data dodania: 2021-07-16
Termin składania dokumentów: 2021-08-06
Opis oferty pracy:

 


Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 185 w Warszawie zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego w wymiarze: pełny etat (25h). Umowa na czas nieokreślony.

Oferty proszę przesłać na adres: p185@edu.um.warszawa.pl. Odpowiemy na wybrane zgłoszenia.

Wymagane wykształcenie kierunkowe.

 

Klauzula informacyjna przedstawiana osobom biorącym udział w procesie rekrutcji na stanowisko nauczyciela

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 1)   Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 185 zwany dalej Administratorem lub Placówką. Jeśli chcesz zapytać o swoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem telefonu,  22 619 87 00, poczty elektronicznej iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl lub poczty tradycyjnej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 185 ul. Wołomińska 56 03-755 Warszawa– dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych.

2)   Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a także art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 9 ustawy Karta Nauczyciela oraz w przepisach wykonawczych do ustawy Karta Nauczyciela określające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk nauczycieli w poszczególnych typach szkół i placówek. Oznacza to, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, także na potrzebę realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa, ponieważ przepisy regulują katalog kwalifikacji osoby ubiegającej się na konkretne stanowisko. Informujemy, że w przypadku zgody, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie tę zgodę wycofać, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3)   Zakres żądanych danych wynika z przepisu prawa, ich podanie jest dobrowolne jednakże odmowa ich wskazania uniemożliwi zgodny z przepisami prawa udział i  przebieg procesu rekrutacji.

4)   Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie
na podstawie przepisów prawa, ale też odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych.

5)   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

6)   Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

7)   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko nauczyciela, ew. do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przed zakończeniem procesu rekrutacji uniemożliwi dalszy w niej udział.

8) Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Click to show more