0

aplikacje

id #2227154 16.07.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw geodezji w Wydziale Nieruchomości w Oddziale GDDKiA w Opolu

45-085 Opole ul. Niedziałkowskiego 6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi działania w celu ujawnienia w księgach wieczystych i katastrze nieruchomości podziałów nieruchomości, zmiany użytków, przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz ustanowienia/wygaszenia tytułów prawnych trwałego zarządu i ograniczeń na rzecz Generalnej Dyrekcji w stosunku do nieruchomości nabytych pod inwestycje realizowane w ramach projektów rządowych
 • prowadzi kontrole wykonawstwa, merytoryczne odbiory i rozliczanie zleconych robót geodezyjnych i geodezyjno-prawnych wykonywanych przez podmioty zewnętrzne, współpracuje w opracowaniu dokumentacji projektowej i geodezyjnej do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz przygotowuje dokumentację geodezyjną do przekazania placu budowy wykonawcy robót
 • przygotowuje oświadczenia o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane dla potrzeb drogownictwa, współpracuje z zewnętrznymi wykonawcami w procesie uzyskiwania prawa do terenu pod planowane inwestycje
 • dokonuje regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod pasy drogowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz prowadzi sprawy geodezyjne związane z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji
 • przygotowuje dokumentację i pozyskuje nieruchomości w drodze umów cywilno-prawnych na potrzeby drogownictwa i nabywa działki tzw. „resztówki” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz prowadzi sprawy związane z nabywaniem nieruchomości zamiennych oraz z wynajmowaniem lokali zamiennych
 • bierze udział w konsultacjach społecznych, a także prowadzi nadzór nad budynkami nabytymi pod inwestycje (przygotowuje umowy najmu, użyczenia)
 • współpracuje z właściwymi organami w zakresie realizacji prac połączeniowych, scaleniowych i scaleniowo – wymiennych związanych z koniecznością przebudowy wokół autostradowej struktury rolnej, bierze udział w radach technicznych, Zespole Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) i Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) oraz konsultacjach społecznych
 • przygotowuje wnioski o wygaszenie lub ustanowienie prawa trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji oraz prowadzi archiwum dokumentacji geodezyjno–prawnej


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,


- bariery architektoniczne- brak windy,


- pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


- podczas pobytu w terenie występuje konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Bieruń 24.07.2021
pracownik produkcji weekendowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kargowa 25.07.2021
pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 24.07.2021
Asystent/ka Zarządu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 25.07.2021
Operator produkcji w branży automotive 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Pracownik produkcji, praca dla studentów 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more