0

aplikacje

id #2227151 16.07.2021

starszy inspektor wojewódzki

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor wojewódzki do spraw wydawania decyzji w I instancji w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

70-502 Szczecin ul. Wały Chrobrego 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu rozpatrzenia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
 • Przygotowuje dokumentację budowlaną i przekazuje ją do uzgodnienia do innych organów.
 • Udziela odpowiedzi z zakresu obowiązujących przepisów budowlanych oraz odpowiedzi na skargi.
 • Przygotowuje akta sprawy w celu przekazania wraz z odwołaniem do rozpatrzenia przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i właściwego ministra.


Warunki pracy


 • Praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym

 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie

 • Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów)

 • Sporadyczne wyjazdy zazwyczaj pojazdami służbowymi Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

REKRUTACJA:


1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata


Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane.


Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.


Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/ w zakładce „praca – wzory formularzy”.


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu


Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.


Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub wymaganego przeszkolenia czy specjalizacji nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.


3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania


Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem.


Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie.


Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 279 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.


4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym


5 ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna.


Kontakt telefoniczny z wyłonionym do zatrudnienia kandydatem.


Zamieszczenie wyniku naboru na stronie BIP KPRM oraz stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/, w zakładce „Praca – wyniki naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Białystok 27.07.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 27.07.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 27.07.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Inowrocław 27.07.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 27.07.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more