0

aplikacje

id #2227147 16.07.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw systemu realizacji programów operacyjnych, kontroli zarządczej oraz nadzoru nad NFOŚiGW i wfośigw w Wydziale Koordynacji Systemu i Nadzoru Departamentu Funduszy Europejskich

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynuje proces przygotowania i aktualizacji podręcznika procedur (instrukcji wykonawczej) Instytucji Pośredniczącej POIiŚ 2014-2020 dla sektora środowisko oraz koordynuje proces weryfikacji podręczników procedur (instrukcji wykonawczych) Instytucji Wdrażających POIiŚ 2014-2020 dla sektora środowisko
 • Koordynuje proces konsultacji i uzgodnień projektów aktów prawnych, wytycznych, wzorów wniosków i umów oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji POIiŚ 2014-2020 oraz MF EOG lub NMF, a także koordynuje opiniowanie projektów aktów normatywnych, strategii, planów, założeń, programów, opracowań studialnych i innych dokumentów, których zakres leży w kompetencji kilku komórek Departamentu
 • Koordynuje realizację zadań Departamentu w zakresie kontroli zarządczej, w szczególności prowadzi rejestr i przeprowadza analizę ryzyka oraz przygotowuje oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, a także koordynuje przygotowywanie rocznego planu działalności Departamentu oraz sprawozdania z jego wykonania
 • Koordynuje współpracę Departamentu w ramach wykonywania funkcji Instytucji Pośredniczącej POIiŚ 2014-2020 dla sektora środowisko z instytucjami prowadzącymi audyty i kontrole Programu oraz projektów dofinansowywanych w ramach Programu (w szczególności z Instytucją Zrządzającą, Instytucją Audytową, Komisją Europejską, Europejskim Trybunałem Obrachunkowym), koordynuje przygotowanie stanowiska resortu do ustaleń i rekomendacji z audytów i kontroli dotyczących Programu i projektów dofinansowywanych w ramach Programu w sektorze środowisko, a także uczestniczy w kontrolach systemowych prowadzonych przez Ministerstwo w Instytucjach Wdrażających dla sektora środowisko
 • Koordynuje przygotowanie oraz aktualizację porozumień dotyczących wdrażania POIiŚ 2014-2020 w sektorze środowisko, zawieranych pomiędzy Ministrem i Instytucją Zarządzającą oraz Ministrem i Instytucjami Wdrażającymi, aktualizuje pełnomocnictwa udzielane przez Ministra albo Dyrektora Generalnego dyrektorowi i pracownikom Departamentu, aktualizuje regulamin Departamentu
 • Uczestniczy w wykonywaniu zadań związanych z nadzorem Ministra nad działalnością NFOŚiGW oraz 3 wfośigw, w tym m.in. koordynuje opiniowanie w Departamencie i Ministerstwie dokumentów przyjmowanych przez organy NFOŚiGW i wfośigw, a także rozpatruje i udziela odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski dotyczące działalności NFOŚiGW i wfośigw
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie oraz oświadczenia senatorskie dotyczące spraw związanych z realizacją programów finansowanych z funduszy UE i innych środków zagranicznych, a także działalności NFOŚiGW i wfośigw


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na III piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchemInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Poznań 27.07.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kielce 27.07.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 27.07.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 27.07.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Brodnica 27.07.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more