0

aplikacje

id #2227143 16.07.2021

poborca skarbowy

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

poborca skarbowy do spraw egzekucji administracyjnej w Dziale Egzekucji Administracyjnej w Urzędzie Skarbowym w Kętrzynie

10-950 Olsztyn Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Wykonuje w terenie czynności egzekucyjne na podstawie przydzielonych tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności i zaspokojenia wierzycieli.
  • Sporządza raport z czynności egzekucyjnych oraz pobranych kwot w celu rozliczenia się z przydzielonych zadań.
  • Dokonuje wpłaty gotówki pobranej od zobowiązanych na rachunek bankowy organu egzekucyjnego w celu bezzwłocznego przekazania należnych kwot wierzycielom.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca biurowa w siedzibie Urzędu,


- praca wymagająca kontaktu z klientem zewnętrznym.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,


- praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,


- budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).


Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Oferty powinny zawierać dane kontaktowe, tj. numer telefonu jak również adres e-mail.


CV, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.


Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia
w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie obowiązany będzie do złożenia oświadczenia wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399).


Prosimy o skorzystanie z załączonych wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej, które są również dostępne na stronie BIP pod adresem:


http://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-olsztynie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen


W przypadku przedstawienia wymaganych dokumentów w języku obcym, należy załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Proponowane wynagrodzenie brutto:


- wynagrodzenie zasadnicze około 3700,00 zł,


- dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego; dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Operator - Ustawiacz maszyn (m/k) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 24.07.2021
BRYGADZISTA (NR 2988) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Włocławek 25.07.2021
OPERATOR MASZYN PRODUKCYJNYCH R91/2100-1027/21 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 24.07.2021
Pierwsza praca w korporacji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more