0

aplikacje

id #2227134 16.07.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw ds. przygotowania dokumentacji projektowej w Wydziale Dokumentacji

65-950 Zielona Góra ul. Boh. Westerplatte 31

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współpracuje podczas prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem studiów korytarzowych, studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych oraz koncepcji programowych dla inwestycji, w tym inwestycji z programów rządowych
 • współpracuje przy prowadzeniu spraw związanych z przygotowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie niezbędnych założeń projektowych koniecznych dla opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie rozwiązań projektowych spełniających warunki określone w decyzji jako konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym
 • współuczestniczy w przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi
 • uczestniczy w sprawdzaniu projektów budowlanych albo projektów wykonawczych dla przyszłych zadań inwestycyjnych oraz zadań, w tym inwestycji z programów rządowych, związanych z budową, przebudową i remontem dróg i obiektów inżynierskich
 • współuczestniczy w uzyskaniu decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień koniecznych dla uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej; opracowuje programy Inwestycyjne dla zadań inwestycyjnych wraz z Aneksami do nich wraz z uzgadnianiem w Centrali GDDKiA; na bieżąco weryfikuje i aktualizuje dane w Centralnym Zasobie Danych
 • współpracuje z komórkami merytorycznymi w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowych
 • uczestniczy w przeprowadzaniu merytorycznego odbioru dokumentacji projektowej


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-      krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-      praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych;


-      budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych; 


-      praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa o ruchu drogowym, prawa budowlanego, specustawy i prawa ochrony środowiska
 • umiejętność obsługi programów komputerowych - pakiet MS Office
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie: prawa ochrony środowiska, prawa budowlanego, dokumentacji projektowych, specustawy drogowej
 • uprawnienia budowlane w zakresie projektowania lub wykonawstwa
 • prawo
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 27.07.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 27.07.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kielce 27.07.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 27.07.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more