0

aplikacje

id #2219703 14.07.2021

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO R51/2017-987/21

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/2022


Obowiązki:

Nauczyciel języka polskiegoi w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia:

  • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), inne

Zawód:

  • Nauczyciel języka polskiego

Pozostałe wymagania:

  • Wymagania stawiane kandydatom: posiada odpowiednie wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym lub ukończył zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje; spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu; posiada obywatelstwo polskie; ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych; nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie; nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.W Służbie Więziennej pracownikiem może być osoba, która: ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań (uprawnienia do wykonywania zawodu); nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.


Miejsce pracy: Bartnicka 10, 87-809 Włocławek, powiat: m. Włocławek, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty:- podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku,- świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy,- dokument potwierdzający posiadane wykształcenie,- dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje zawodowe lub specjalistyczne,- dokumenty stwierdzające przygotowanie pedagogiczne,- wymagane dokumenty powinny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy w Zakładzie Karnym we Włocławku przez Dyrektora Zakładu Karnego, z siedzibą we Włocławku, ul. Bartnicka 10, 87-800 Włocławek, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1).Termin składania dokumentów: do dnia 13 sierpnia 2021 r. Dokumenty należy składać:1. osobiście zapakowane w kopertę i zaadresowane z dopiskiem "Nabór" na bramie Zakładu Karnego we Włocławku (liczy się data wpływu do jednostki); 2. za pomocą przesyłki pocztowej poleconej na adres Zakładu Karnego we Włocławku ul. Bartnicka 10, 87-809 Włocławek z dopiskiem Nabór (liczy się data wpływu do jednostki).Dokumenty złożone po terminie 13.08.2021 r. nie będą rozpatrywane.Miejsce wykonywania pracy: Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 przy Zakładzie Karnym we Włocławku, ul. Bartnicka 10.Informacji w zakresie rekrutacji udziela: Dział Kadr Zakładu Karnego we Włocławku: osobiście w siedzibie: Zakład Karny we Włocławku, ul. Bartnicka Nr 10, telefonicznie: 54 235-04-20.O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat, który złoży wymagane dokumenty zostanie zawiadomiony telefonicznie.Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych od osoby, której dane dotyczą: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Click to show more