0

aplikacje

id #2219660 14.07.2021

MŁODSZY WYCHOWAWCA W OŚRODKU SZKOLENIA I WYCHOWANIA W WASILKOWIE

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/1889


Obowiązki:

- Praca wychowawcza z młodzieżą.
- Prowadzenie grupy wychowawczej, organizowanie czasu wolnego uczestnikom OHP.
- Kontakty ze środowiskiem szkolnym oraz rodzinnym młodocianego.
- Kontakty z pracodawcami zatrudniającymi uczestników OSiW.
- Opracowywanie planu pracy z grupą wychowawczą oraz realizowanie programów edukacyjno-profilaktycznych i resocjalizacyjnych.
- Inicjowanie i organizacja imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych.
- Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych.
- Dokumentowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), brak

Pozostałe wymagania:

  • WYMAGANIA NIEZBĘDNEWykształcenie wyższe - kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii.Znajomość obsługi MS Office, w szczególności MS Exel, PowerPoint.Bardzo dobra organizacja pracy własnej.Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.Sumienność, kreatywność, komunikatywność i odpowiedzialność.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.WYMAGANIA DODATKOWEMile widziane doświadczenie w pracy z młodzieżą.Mile widziane zdolności artystyczne, sportowe lub muzyczne.Umiejętność pracy z ludźmi i z dokumentacją biurową.Nastawienie na realizację celów, rzetelność, terminowość.Odporność na stres, elastyczność.


Miejsce pracy: Supraślska 21, 16-010 Wasilków, powiat: białostocki, woj: podlaskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Wymagane dokumenty: DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNECV i list motywacyjny.Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (pdf, 281kB).TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓWDokumenty należy złożyć do: 30 lipca 2021 r.Decyduje data: wpływu do Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.Miejsce i forma składania dokumentów: listownie bądź osobiście na adres: Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku, ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok, faxem pod nr: 85 651-61-87, drogą elektroniczną w formie skanu na adres: podlaska@ohp.pl z dopiskiem oferta pracy młodszy wychowawca w OSiW w Wasilkowie.INFORMACJE DODATKOWEPWK OHP jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wynagrodzenie na powyższym stanowisku składa się z płacy zasadniczej i dodatku za wysługę lat.Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę na 3-miesięczny okres próbny w pełnym wymiarze czasu pracy.Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Dokumenty aplikacyjne kandydatów nie ujętych w protokole z naboru, w przypadku ich nieodebrania, po upływie miesiąca od daty zakończenia naboru, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.Skontaktujemy się z kandydatami, którzy spełniają wymagania niezbędne.https://podlaska-bip.ohp.pl/public/?id=195579#

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Adres www: www.podlaska.ohp.pl


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Click to show more