0

aplikacje

id #2219455 11.07.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale do spraw Funduszy Europejskich w Departamencie Strategii Transportu

00-928 Warszawa Chałubińskiego 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje zadania związane z programami operacyjnymi i instrumentami finansowanymi ze środków pochodzących z budżetu UE w sektorze transportu (POliŚ 2007-2013, POliŚ 2014-2020, POPW 2014-2020 i instrument CEF), w szczególności monitoruje stan wykorzystania alokacji UE na projekty kolejowe, drogowe, lotnicze i projekty z zakresu BRD, w tym zwłaszcza projekty realizowane przez beneficjentów kluczowych tj. PKP PLK S.A. i GDDKiA oraz monitoruje postęp realizacji rzeczowej programów i projektów, w tym m.in.: wartości zakontraktowanych środków i wykorzystanej alokacji na działania transportowe, liczby podpisanych umów, osiągniętych wskaźników realizacji projektów;
 • Wykonuje zadania związane z nadzorem ministra nad CUPT, w tym: - realizuje czynności związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej, tj. analiza planów, sprawozdań, oświadczeń, itp., - inicjuje działania kontrolne w CUPT, w tym współpracuje z Departamentem Kontroli w zakresie prowadzenia kontroli systemów zarządzania i kontroli w CUPT oraz monitoruje stan wdrożenia zaleceń pokontrolnych, - podejmuje działania związane z inicjowaniem zmian lub analizą propozycji zmian w dokumentach statutowych CUPT (statut, regulamin organizacyjny) pod kątem optymalizacji procesów wykonywanych przy wdrażaniu programów i instrumentów finansowanych z funduszy europejskich, - analizuje informacje i dokumenty otrzymane z CUPT, w związku z systemem wdrażania programów i instrumentów finansowanych z funduszy europejskich (tj. np. sprawozdania monitoringowe, itp.), - analizuje wyniki kontroli systemowych w CUPT pod kątem wpływu na wykonywanie zadań związanych z wykorzystaniem środków w ramach polityki spójności oraz monitoruje stan wdrożenia zaleceń z kontroli systemowych, -dokonuje merytorycznej oceny wydatków planowanych przez CUPT (w tym merytoryczna analiza: materiałów do projektu ustawy budżetowej, planu finansowego oraz innych dokumentów CUPT z zakresu budżetu);
 • Współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa i innymi jednostkami organizacyjnymi przy programowaniu działań oraz projektów kolejowych, drogowych, lotniczych i BRD, finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy europejskich, w tym w zakresie: - opracowuje kryteria wyboru projektów, - przygotowuje i przekazuje do Instytucji Zarządzającej informacji na temat potrzeby przesunięć środków UE pomiędzy działaniami/priorytetami POliŚ, - opiniuje wzory dokumentów, instrukcji, wytycznych i zaleceń, - prowadzi sprawy dotyczące rozwiązań systemowych we wdrażaniu projektów infrastrukturalnych;
 • Bierze udział w tworzeniu, weryfikacji, realizacji oraz ocenie efektów wdrażania strategii, programów, dokumentów programowych i planistycznych, opracowywanych w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra, pod kątem wykorzystania dostępnych funduszy europejskich, poprzez współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz beneficjentami funduszy europejskich, zaangażowanymi w realizację polityki transportowej państwa w ramach kompetencji Ministra: - tworzy strategie i plany rozwoju danych dziedzin transportu pod kątem wykorzystania środków europejskich i realizacji polityki spójności, -ocenia efekty wdrażania polityk, strategii, dokumentów programowych w części realizowanej przy wykorzystaniu środków z budżetu UE i ich wpływu na wdrażanie polityki spójności, - opracowuje dokumenty programowe na kolejną perspektywę finansową z uwzględnieniem potrzeb, planów i celów rozwoju infrastruktury transportowej drogowej, kolejowej i BRD;
 • Współpracuje z beneficjentami POliŚ 2014-2020, PO PW 2014-2020 i CEF,
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Ozorków 23.07.2021
Pracownik produkcji - oferta pracy stałej 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Nowa Sól 24.07.2021
pracownik produkcji pełen etat 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 24.07.2021
Analityk ds. kosztów produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 24.07.2021
Specjalista OtC z j. czeskim/słoweńskim 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more