0

aplikacje

id #2109944 10.06.2021

inspektor nadzoru budowlanego

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Krapkowickim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie krapkowickim

47-303 Krapkowice Ul. Kilińskiego 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola obiektów budowlanych w celu sprawdzenia właściwego ich utrzymania przez właścicieli i zarządców tych obiektów
 • Kontrola wykonywania robót budowlanych w celu sprawdzenia ich zgodności z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę
 • Przeprowadzanie kontroli obowiązkowych budów po zakończeniu robót budowlanych, w celu stwierdzenia jej prowadzenia zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę i przepisami prawa
 • Kontrola przestrzegania przepisów prawa budowlanego przez uczestników procesu budowla-nego, właścicieli i zarządców obiektów
 • Prowadzenie postępowań w związku z zaistniałymi katastrofami budowlanymi, w celu zbadania przyczyn i okoliczności ich powstania
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie przepisów prawa budowlanego oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach popełnionych samowoli budowlanych
 • Przygotowywanie projektów pism do organów administracji publicznej, stron postępowań i innych osób i podmiotów
 • Gromadzenie materiału dowodowego na potrzeby prowadzonych postępowań administracyj-nych
 • Przyjmowanie interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz ewentualnego udzielenia wyjaśnień
 • Kompletowanie i porządkowanie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, przekazania do odpowiednich or-ganów oraz właściwej archiwizacji


Warunki pracy

Praca w terenie i siedzibie inspektoratuInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko: „Inspektor nadzoru budowlanego” do dnia 28 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu do inspektoratu). Wszystkie kopie wymaganych dokumentów aplikacyjnych powinny być opatrzone klauzulą: „za zgodność z oryginałem” oraz zawierać datę i własnoręczny, czytelny podpis kandydata. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne nie będą miały możliwości zakwalifikowania się do II etapu konkursu. Kandydaci, którzy przejdą I etap konkursu pod względem formalnym zostaną poinformowani telefonicznie o terminie II etapu konkursu. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77/4 661 470.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • posiadanie uprawnień budowlanych
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o udostępnieniu informacji publicznej oraz związanych z nimi przepisów wykonawczych
 • umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych niezbędnych do realizacji powierzonych zadań
 • posiadania prawa jazdy kat. B
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Poznań 19.06.2021
Operator produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rzeszów 19.06.2021
BRYGADZISTA ZESPOŁU SPRZĄTAJĄCEGO 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 19.06.2021
PRACOWNIK PRODUKCJI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 18.06.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 18.06.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more