0

aplikacje

id #2109922 10.06.2021

naczelnik wydziału

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

naczelnik wydziału w Departamencie Postępowań Wyjaśniających, Wydział Postępowań Wyjaśniających II

01-171 Warszawa Ul. Młynarska 46

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zarządza bieżącą realizacją zadań przez podległy Wydział
 • Sprawdza pod względem merytorycznym i redakcyjnym, w tym w zakresie zgodności ze stanem faktycznym, obowiązującymi przepisami prawa oraz Instrukcją Kancelaryjną, projekty pism (oraz je parafuje) na podpis dyrektora komórki organizacyjnej, Rzecznika, Zastępcy Rzecznika lub Dyrektora Generalnego
 • Podpisuje, w zakresie określonym w Regulaminie lub na podstawie odrębnych upoważnień, korespondencję zewnętrzną w sprawach objętych zakresem działania zespołu, którego pracami kieruje
 • Informuje dyrektora o występujących zagrożeniach w realizacji zadań Wydziału
 • Realizuje właściwe przepisy ustawy o służbie cywilnej i przepisy wykonawcze, związane w szczególności z bieżącą i okresową oceną pracy podległych pracowników
 • Udziela pracownikom Wydziału bieżącej organizacyjnej i merytorycznej pomocy w realizacji zadań


Warunki pracy


 • Krajowe wyjazdy służbowe

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym

 • Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennieInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu.

 • UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres kadry@rpp.gov.plWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenia zawodowego związanego ze stosowaniem prawa w praktyce lub w ochronie zdrowia

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
 • Znajomość ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • Znajomość zasad tworzenia prawa i ogłaszania aktów prawnych
 • Umiejętność analizy przepisów prawa cywilnego i postępowania cywilnego
 • Umiejętność zrozumiałego tłumaczenia przepisów prawa
 • Umiejętność zarządzania zespołem pracowników
 • Otwarty stosunek do klienta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Łęczna 10.06.2021
  inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Lublin 10.06.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 10.06.2021
  główny specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more