0

aplikacje

id #2109321 08.06.2021

młodszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy specjalista do spraw wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w Departamencie Nadzoru i Badań Klinicznych Wyrobów Medycznych

02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181C

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań w sprawie bezpieczeństwa wyrobów medycznych, w szczególności wyrobów IVD, incydentów medycznych, zewnętrznych działaniach korygujących dotyczących bezpieczeństwa, notatek bezpieczeństwa,
 • Przeprowadzanie kontroli wytwórców, autoryzowanych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów, w tym kontroli dokumentacji dotyczącej wyrobów medycznych, przesłanej na żądanie Prezesa, przeprowadzanie kontroli wyrobu medycznego, jego dokumentacji i warunków używania wyrobu przez świadczeniodawcę
 • Udział w przygotowywaniu projektów decyzji Prezesa w sprawach wyrobów medycznych, w szczególności wyrobów do diagnostyki in vitro,
 • Udział w przygotowywaniu wydawanych na wniosek organów celnych opinii Prezesa w sprawach spełnienia przez wyrób medyczny, w szczególności wyrób do diagnostyki in vitro określonych dla niego wymagań,
 • Współpraca w zakresie nadzoru rynku wyrobów medycznych z organami wskazanymi w ustawie o wyrobach medycznych, zbieranie i analizowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa wyrobów, zlecanie wykonania badań i weryfikacji próbek wyrobów, współpraca z Komisją Europejską oraz właściwymi organami państw członkowskich i innych państw
 • Zasięganie opinii organów opiniodawczo-doradczych Prezesa, zlecanie ekspertyz oraz występowanie z wnioskiem do konsultantów krajowych i wojewódzkich o wydanie opinii na temat wyrobów medycznych, w szczególności wyrobów do diagnostyki in vitro,


Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 C, niebędący własnością URPLWM i PB, częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Niedostosowanie budynku dotyczy wind. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są od parteru do VI piętra.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Inne informacje: Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci spełniające/spełniający wymagania formalne zapraszane/zapraszani są rozmowę kwalifikacyjną o czym powiadamiane/powiadamiani są telefonicznie lub drogą mailową. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego ok. 3 620 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 / 492 11 43 Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gdańsk 22.06.2021
informatyk 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Stargard 22.06.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 23.06.2021
Pakowacz - praca na produkcji od zaraz! 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 22.06.2021
specjalista do spraw legislacji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 22.06.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more