0

aplikacje

id #2109054 08.06.2021

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY R110/1405-684/21

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/1409


Obowiązki:

Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • średnie ogólnokształcące, brak

Wymagania pożądane:

Zawód:

  • Pozostali funkcjonariusze służby więziennej

Pozostałe wymagania:

  • W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: posiadająca obywatelstwo polskie; posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; korzystająca z pełni praw publicznych; dająca rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; posiadająca wykształcenie min. średnie


Miejsce pracy: Bartnicka 10, 87-800 Włocławek, powiat: m. Włocławek, woj: kujawsko-pomorskie

Rodzaj umowy: Mianowanie

Wymagane dokumenty: Kandydat do służby składa następujące dokumenty:1. podanie o przyjęcie do służby skierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy wskazując Zakład Karny lub Areszt Śledczy oraz stanowisko o które się ubiega;2.wypełnioną ankietę personalną, umieszczoną na stronie internetowej;UWAGA: proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie;3. kserokopie świadectw pracy lub służby;4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, (tj. kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, wyższej) oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień; 5. kserokopia książeczki wojskowej z dokonanym wpisem o przeniesieniu do rezerwy;6. oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej;Oryginały dokumentów do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnejDokumenty należy składać W TERMINIE DO DNIA 30.06.2021 r. za pomocą przesyłki pocztowej poleconej na adres Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz (liczy się data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy) z dopiskiem NabórW przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 30.06.2021 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu (52) 5855342.Pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Służbie Więziennej. Przyjęcie na dane stanowisko jest uzależnione od ilości wakatów oraz uzyskanych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania kwalifikacyjnego:W trybie realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje się, że: - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, jak niżej.- Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4 (tel. 52 585 52 52). Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.- Inspektorem danych osobowych jest Jacek Dekowski,

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Szczecinek 23.03.2021
STRAŻNIK MIEJSKI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Szczecinek 26.02.2021
STRAŻNIK MIEJSKI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Mogilno 01.03.2021
MŁODSZY WARTOWNIK 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Zambrów 09.06.2021
STRAŻNIK 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 16.03.2021
Recepcjonista/Ochroniarz 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more