0

aplikacje

id #1988691 09.05.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Regionalny Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw obszarów Natura 2000 w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

40-127 Katowice Pl. Grunwaldzki 8-10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowuje projekty zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie planu zadań ochronnych oraz projekty planów ochrony dla obszarów NATURA 2000 i realizuje ustalenia wynikające z ww. zarządzeń i planów ochrony;
 • inicjuje działania gwarantujące uniknięcie na obszarze ostoi NATURA 2000 pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków jak również uniknięcie płoszenia gatunków, dla których został wyznaczony Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków lub Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk w tym: przygotowuje projekty decyzji w sprawie natychmiastowego wstrzymania lub podjęcia w wyznaczonym terminie niezbędnych czynności w celu przywrócenia poprzedniego stanu danego obszaru, jego części lub chronionych na nim gatunków; przygotowuje zezwolenia na realizację planu lub działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru NATURA 2000 lub proponowane obszary mające znaczenie dla Wspólnoty zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej oraz koordynuje procedury zawierania umów z właścicielami lub posiadaczami obszaru, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka lub rybacka, wymagająca dostosowania do wymogów ochrony obszaru Natura 2000, w stosunku do którego nie mają zastosowania programy wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości;
 • przygotowuje opinie merytoryczne, co do możliwości znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięć i zamierzeń inwestycyjnych na siedliska i gatunki, dla których ochrony wyznaczono obszary sieci NATURA 2000, w tym dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej oraz krajowych programów pomocowych m.in. w formie zaświadczenia/deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci NATURA 2000;
 • prowadzi postępowania dotyczące konieczności/lub braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 w trybie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
 • przygotowuje dane niezbędne do prowadzenia i aktualizacji rejestru form ochrony przyrody i elektronicznej bazy danych przestrzennych o zasobach przyrodniczych, w tym zasięgach występowania siedlisk i gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, w Załączniku I i II Dyrektywy Siedliskowej oraz prowadzi ww. rejestr i bazy danych.


Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, częściowo związana z wyjazdami w teren;

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;

 • stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na III piętrze z dostępem do światła dziennego;

 • obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka dokumentów);

 • kontakt z klientem zewnętrznym;

 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Oferujemy:
- stabilną pracę w jednostce administracji państwowej,
- otwarte i przyjazne środowisko pracy,
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- regularne i terminowo wypłacane wynagrodzenie,
- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat), od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Poznań 10.06.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Legnica 10.06.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 10.06.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 10.06.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Krapkowice 10.06.2021
inspektor nadzoru budowlanego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more