0

aplikacje

id #1975930 03.05.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Zespole Analiz Wydziału Analityczno – Koordynacyjnego Biura Łączności i Informatyki


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpracuje z przedstawicielami Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej oraz Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP, Biura Finansów KGP i innymi komórkami merytorycznymi KGP w zakresie roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym prowadzi i aktualizuje wykaz pt; „Informacje na temat sporów z firmami”
 • Realizuje zadania związane z przeprowadzanymi kontrolami i audytami w biurze, uczestniczy w opracowywaniu odpowiedzi na zapytania podmiotów kontrolnych
 • Prowadzi wymaganą sprawozdawczość dot. organizacji kontroli zarządczej w BŁiI KGP, uczestniczy w opracowywaniu analizy ryzyk oraz uczestniczy w sporządzaniu ocen funkcjonujących w biurze mechanizmów wpisujących się w zakres kontroli zarządczej
 • Sporządza opinie nt. projektów kierowanych do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) oraz opiniuje projekty aktów prawnych wpływających do BŁiI KGP
 • Sporządza wykaz zadań priorytetowych BŁiI KGP przewidzianych do realizacji w latach następnych
 • Sporządza opracowania analityczne i sprawozdania z realizacji zadań całego biura
 • Bierze udział w sporządzaniu materiałów w postaci prezentacji multimedialnych, opracowań i zestawień statystycznych na potrzeby kierownictwa biura i KGP, w zakresie właściwości BŁiI KGP


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • na stanowisku nie występują czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań oraz kontakty zewnętrzne


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

 • brak windy osobowej w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Prześlij kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzą wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość).

 • Jeśli w ogłoszeniu wskazano wymóg znajomości języka obcego na poziomie biegłości językowej według skali przyjętej przez Radę Europy (A1, A2, B1, B2, C1, C2), dołącz kserokopie certyfikatu.

 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych dokumentów.

 • Prześlij komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „specjalista/BŁiI-(Lk/ZA/S/2)/ BKGP 9/21”


.̶   w formie papierowej za pośrednictwem poczty albo


 ̶   złóż osobiście w Komendzie Głównej Policji przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie (pn.-pt. w godzinach 8.15 -16.15) albo


 ̶   poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP). • Rozpatrzymy tylko te oferty, które zostaną przesłane w odpowiedzi na aktualne ogłoszenie o naborze.

 • Nie zwracamy kandydatom złożonych dokumentów, załącz tylko te dokumenty, które są niezbędne, a w przypadku zaświadczeń - ich kopie.

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 09.05.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 08.05.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 08.05.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Chojnów 09.05.2021
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Opole 09.05.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more