0

aplikacje

id #1975923 03.05.2021

kontroler skarbowy

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kontroler skarbowy w Dziewiętnastym Dziale Kontroli Celno-Skarbowej i Postępowania Podatkowego


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi kontrole celno-skarbowe w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych oraz ujawnianie i kontrole niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, a także kontrole celno-skarbowe źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, nadpłat oraz kwot zwrotu.
 • Realizuje jednoczesne kontrole podatkowe, na podstawie porozumień z administracjami podatkowymi innych państw lub uregulowań unijnych oraz prowadzi wielostronne kontrole w zakresie cen transakcyjnych, w celu realizacji zobowiązań wobec Unii Europejskiej oraz pogłębiania współpracy pomiędzy państwami unijnymi.
 • Prowadzi postępowania podatkowe w pierwszej instancji w sprawach objętych kontrolą celno-skarbową, w tym ustala i określa podatki, opłaty i niepodatkowe należności budżetowe oraz inne należności na podstawie odrębnych przepisów, w celu zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa.
 • Realizuje niezbędne czynności procesowe w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia, w celu zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa.
 • Kontroluje celno-skarbowe towary dopuszczone do obrotu z końcowym przeznaczeniem przy zastosowaniu zerowej lub obniżonej stawki celnej, podlegających dozorowi celnemu oraz stosowania procedur uproszczonych, procedur specjalnych i ułatwień, o których mowa w art. 166, art. 179, art. 182 i art. 185 unijnego kodeksu celnego, a także w trybie art. 48 unijnego kodeksu celnego, w celu zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa.
 • Kontroluje cła upoważnionego eksportera, nadawcy, odbiorcy oraz wolnych obszarów celnych, składów celnych i magazynów czasowego składowania, w celu zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa.
 • Nakłada grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe, w celu zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa.


Warunki pracy

Budynek dostosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada windę. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. CV POWINNO ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (miejscowość), dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail), wykształcenie niezbędne do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu o pracę stanowisku, przebieg dotychczasowego zatrudnienia niezbędny do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu o pracę stanowisku, kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu o pracę stanowisku. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych. Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Click to show more