0

aplikacje

id #1972469 30.04.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw regulacji rynku kolejowego w Wydziale Regulacji i Rozwoju Rynku w Departamencie Regulacji Rynku


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje analizy z zakresu transportu kolejowego.
 • Prowadzi postępowania administracyjne oraz przygotowuje wystąpienia do podmiotów rynku kolejowego w celu zapewnienia zgodności postanowień regulaminów sieci z przepisami z zakresu kolejnictwa.
 • Opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych oraz dokumentów z zakresu regulacji transportu kolejowego.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie opiniowania projektów aktów prawnych.
 • Uczestniczy w grupach roboczych Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego (IRG-Rail) oraz innych spotkaniach międzynarodowych.


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.


Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.


Zagrożenie korupcją.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty.

 • List motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane CV, list motywacyjny i oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów.

 • W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu do Urzędu/na skrzynkę mailową).

 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 • Oferty kandydatów, którzy nie spełnili wymogów formalnych lub nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub które zalecamy.

 • Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu/o wykonywaniu prac zleconych/o odbywaniu staży/praktyk/wolontariatu, itp.).

 • Przed złożeniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie: https://www.utk.gov.pl/pl/praca-w-utk/informacje-ogolne/zasady-naboru-w-sluzbie/10823,Zasady-naboru-w-Sluzbie-Cywilnej.html

 • Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.utk.gov.pl/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 749 15 20.


Planujemy następujące metody/techniki naboru: • analiza merytoryczna i formalna dokumentów aplikacyjnych

 • pisemny test wiedzy wraz ze sprawdzeniem znajomości języka
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Wrocław 03.05.2021
Specjalista ds. księgowości GL z j. angielskim 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 03.05.2021
Specjalista ds. księgowości GL z j. niderlandzkim 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 02.05.2021
Asystent/-ka (k/m) Działu Facility Management 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Złotoryja 02.05.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 03.05.2021
Rekruter (E2E) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more