0

aplikacje

id #1972468 30.04.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII

Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw archiwizacji dokumentów w Komisariacie Policji Warszawa Wesoła


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmuje materiały z jednostki do zasobu składnicy akt;
 • prowadzi ewidencję i rejestry dokumentacji archiwalnej;
 • dokonuje sprawdzenia dokumentacji niearchiwalnej kat. BC w celu wydania zgody na niszczenie akt;
 • udostępnia dokumentację pozostającą w zasobach składnicy akt oraz prowadzi ewidencję akt udostępnianych z zasobu składnicy akt;
 • przeprowadza kwerendy;
 • sporządza kopię lub wyciągi z zasobu ewidencji dokumentacji archiwalnej uprawnionym podmiotom;
 • sporządza roczne sprawozdania z działalności składnicy akt;
 • nadzoruje stronę techniczną niszczenia akt przeznaczonych na makulaturę;
 • udziela niezbędnej pomocy przy sporządzaniu spisów akt archiwalnych w celu prawidłowego sporządzania spisów akt przez osoby odpowiedzialne za zagadnienia;
 • zapewnia prawidłowy obieg dokumentów w komisariacie.


Warunki pracy


 •  praca administracyjno-biurowa, 

 • praca przy monitorze ekranowym; 

 • praca przy oświetleniu mieszanym; 

 • stres związany z  obsługą klientów zewnętrznych;  

 • praca o charakterze dynamicznym: w biurze i w terenie;

 • wysiłek fizyczny - przenoszenie akt;

 • budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (bariera architektoniczna, brak windyi podjazdów wewnątrz budynku).

 • Brak dostosowania miejsca pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów oraz oświadczeń.

 • LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE DATĄ ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu selekcji.

 • Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • obsługa komputera, urządzeń biurowych;
 • umiejętności interpersonalne i współpracy;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • umiejętność działania pod presją czasu;
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub zgoda na postępowanie sprawdzające.
 • wiedza z zakresu funkcjonowania jednostki Policji, obiegu dokumentów itp.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość: ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktu wykonawczego w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji, aktu wykonawczego do ustawy o Policji w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji;
 • znajomośc ustawy o ochronie danych osobowych;
 • znajomość ustawy o ochronie informacji
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 09.05.2021
Specjalista ds. Strategii Kosztów Ryzyka 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łowicz 08.05.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Opole 08.05.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Przemyśl 09.05.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more