0

aplikacje

id #1972459 30.04.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw przygotowania inwestycji drogowo – mostowych w zakresie geologii i geotechniki w Wydziale Dokumentacji Oddziału GDDKiA w Łodzi


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonuje merytorycznego odbioru dokumentacji projektowej w zakresie geologii, hydrologii i geotechniki,
 • współpracuje z biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie geologii i geotechniki na etapie opracowywania dokumentacji poprzez występowanie z wnioskami o zatwierdzenie projektów,
 • uczestniczy we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w celu opracowywania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla celów przetargowych,
 • prowadzi monitoring rozwoju technologii drogowych i mostowych oraz wdraża nowe rozwiązania technologiczne i materiały w budownictwie drogowo-mostowym w zakresie geologii i geotechniki,
 • współpracuje z Wydziałem Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu jakości wód podziemnych w rejonie inwestycji realizowanych przez Oddział oraz monitoringu osuwisk,
 • współpracuje z Zespołem Kierownika Projektu w celu efektywnej realizacji inwestycji.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,


- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów w teren,


- pobyt w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych, pod ruchem i w hałasie.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu geologii lub geotechniki,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w zakresie wykonywanie robót geologicznych,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość: przepisów technicznych oraz norm i metod badań z zakresu geologii, hydrogeologii i geotechniki,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet Office),
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • uprawnienie w zakresie wykonywania dozorowania i kierowania pracami geologicznymi,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 09.05.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Opole 08.05.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gliwice 09.05.2021
Specjalista ds. Monitorowania Danych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 09.05.2021
Młodszy specjalista ds. Planowania Materiałowego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 08.05.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more