0

aplikacje

id #1972445 30.04.2021

technik

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

technik do spraw weryfikacji opłat statutowych w Wydziale Weryfikacji Opłat Statutowych w Biurze Finansowo-Księgowym


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonywanie bieżących oraz powtórnych weryfikacji opłat statutowych wnoszonych przez podmioty odpowiedzialne, zgodnie z obowiązującą procedurą wewnętrzną w sprawie trybu weryfikacji prawidłowości opłat wnoszonych za czynności związane z działalnością statutową
 • Analiza dokumentacji źródłowej pod względem zasadności dokonania zwrotów, przygotowywanie dyspozycji zwrotu środków z tytułu nadpłat za opłaty statutowe oraz z tytułu wpłat opłat statutowych nienależnie dokonanych przez podmioty odpowiedzialne
 • Sporządzanie zestawień zbiorczych dla właściwego organu z nieuiszczonych opłat skarbowych od dokonywanych czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń i zezwoleń oraz przygotowywanie dyspozycji zwrotów z tytułu nienależnie wpłaconych do Urzędu opłat skarbowych
 • Prowadzenie oraz uaktualnianie baz danych Wydziału
 • Wyjaśnianie z komórkami organizacyjnymi, podmiotami odpowiedzialnymi oraz bankami skomplikowanych i złożonych spraw dotyczących zwrotów opłat statutowych
 • Przygotowywanie korespondencji w języku polskim i angielskim do podmiotów odpowiedzialnych wnoszących opłaty


Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Siedziba Urzędu w Al. Jerozolimskich 181 C, która nie jest własnością URPLWM i PB, jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ww. obiekcie szerokość drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, a także ciągi komunikacyjne oraz dźwigi osobowe zapewniają osobom niepełnosprawnym, a w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostęp do każdego z sześciu pięter budynku. Pomieszczenie przeznaczone na toalety jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i znajduje się w holu na parterze budynku.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dobra znajomość obsługi programów komputerowych pakietu MS Office
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw
 • systematyczność w pracy
 • dokładność
 • rzetelność
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na stronie http://www.urpl.gov.pl w zakładce praca – druki dla osób ubiegających się o pracę
  • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Bochnia 14.05.2021
  Technik Utrzymania Ruchu 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Wołów 28.04.2021
  Technik Utrzymania Ruchu 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Świdnica 30.04.2021
  Technik utrzymania ruchu 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Świdnica 14.05.2021
  Technik utrzymania budynku 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Poznań 02.05.2021
  Młodszy technik/ technik serwisu wózków widłowych 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more