0

aplikacje

id #1970028 29.04.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw ocen środowiskowych Wydział Spraw Terenowych IV w Janowie Lubelskim


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko w tym przygotowywanie projektów postanowień opiniujących potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby opinii co do zakresu raportu. Współpracuje z wydziałem ocen oddziaływania na środowisko przy formułowaniu na podstawie raportów uwarunkowań środowiskowych realizacji przedsięwzięcia.
 • Prowadzi sprawy dotyczące wydania opinii i uzgodnień dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów, strategii rozwoju oraz innych dokumentów podlegających strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko w zakresie ochrony środowiska w celu weryfikacji ich zgodności z przepisami ustawy o ochronie przyrody.
 • Przygotowuje pisma, postanowienia z zakresu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarach podlegających ochronie w celu stwierdzenia zgodności decyzji z przepisami obowiązującymi na obszarach objętych ochroną prawną.
 • Prowadzi sprawy związane z ustalaniem zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozach oddziaływania na środowisko dla planów, programów, polityk i strategii oraz możliwości odstąpienie od prowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 • Prowadzi kontrolę stanu obszarów i obiektów przyrody objętych ochroną.


Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Urząd mieści się w budynku, który nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Brak w urzędzie oznaczeń dla osób niewidomych oraz specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Etapy naboru na to stanowisko będą następujące: 1) weryfikacja ofert pod względem spełnienia wymagań formalnych, 2) weryfikacja ofert pod względem spełnienia wymagań dodatkowych, 3) test wiedzy w przypadku powyżej 12 osób spełniających również wymagania dodatkowe, 4) rozmowa kwalifikacyjna (studium przypadku) z elementami wywiadu kompetencyjnego. CV, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w sekretariacie RDOŚ w Lublinie (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty kandydatów niewyłonionych możliwe są do odebrania w ciągu 2 tygodni od dnia opublikowania wyniku naboru. Oferty kandydatów wyłonionych, a niezatrudnionych możliwe są do odebrania w terminie 3 miesięcy od objęcia stanowiska przez wybranego kandydata. Niewykorzystane oferty i nieodebrane w terminie zostaną zniszczone komisyjnie. Prosimy o podanie telefonu kontaktowego oraz adresu e - mail. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 81 71 06 504.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Podstawowa znajomość ustaw branżowych – ochrona przyrody, ochrona środowiska, postępowania administracyjne oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 13.05.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdynia 13.05.2021
inspektor nadzoru budowlanego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 14.05.2021
Specjalista ds. kadr i płac 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 15.05.2021
Pracownik produkcji - oferta pracy stałej 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more