0

aplikacje

id #1969994 29.04.2021

główny księgowy

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny księgowy w Wydziale Budżetu i Finansów


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bezpośrednio kieruje lub koordynuje pracę do 4 pracowników,
 • Prowadzenie rachunkowości Regionalnej Dyrekcji w Poznaniu, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi oraz dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym,
 • Koordynowanie prac związanych z ewidencjonowaniem dowodów księgowych, obiegiem dokumentów finansowo-księgowych, prowadzeniem kasy oraz sporządzaniem sprawozdawczości Regionalnej Dyrekcji w Poznaniu w celu dostarczenia aktualnej i rzetelnej informacji finansowej oraz terminowym rozliczaniem należności i zobowiązań,
 • Koordynowanie spraw wynikających z rachuby płac oraz obsługi finansowo-księgowej polegające na sporządzaniu list płac, odprowadzaniu z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, podatku od wynagrodzeń pracowników Regionalnej Dyrekcji w Poznaniu oraz zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w celu dokonania prawidłowych wypłat wynagrodzeń oraz zasiłków,
 • Koordynowanie prowadzenia ewidencji, aktualizacji, rejestracji i oznakowania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, uzgadnianie stanu środków trwałych i wyposażenia ze stanem księgowym w celu zgodności sald, poprawnego sporządzenia rocznego sprawozdanie o stanie ruchu środków trwałych do Głównego Urzędu Statystycznego oraz ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 • Koordynowanie sporządzania budżetu Regionalnej Dyrekcji w celu zapewnienia środków finansowych na realizację zadań jednostki,


Warunki pracy

- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


 – Budynek wyposażony w windę osobową,


– Siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku ,


- Dostępność światła dziennego oraz sztucznego,


- Zagrożenie korupcją,


- Występuje stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,


- Niezbędne są krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub
dowolne wyższe i ekonomiczne studia podyplomowe lub
dowolne wyższe i certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub dowolne wyższe i wpis do rejestru biegłych rewidentów,


doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
księgowości,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, podatków, ubezpieczeń społecznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera: Microsoft Word i Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • efektywna komunikacja,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • dostosowywanie się do zmian,
 • umiejętność przekazania informacji,
 • znajomość prawa pracy i umiejętność jego zastosowania w
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Wrocław 07.05.2021
Młodszy księgowy z językiem angielskim 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 01.05.2021
Księgowa/ Księgowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 05.05.2021
Księgowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 07.05.2021
Młodszy księgowy z językiem angielskim (RtR) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more