0

aplikacje

id #1969991 29.04.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw prowadzenie spraw w zakresie działalności inwestycyjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA w Wydziale Ekonomicznym i Inwestycji w Departamencie Zdrowia


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy związane z planowaniem rzeczowym i finansowym przedsięwzięć inwestycyjnych SP ZOZ MSWiA na etapie tworzenia budżetu państwa w układzie rzeczowym oraz w toku prowadzonej oceny planów inwestycyjnych, stanowiących element planów finansowych.
 • Analizuje programy inwestycji SP ZOZ MSWiA, stanowiące podstawę podjęcia decyzji o przekazaniu dofinansowania na realizację inwestycji budowlanej ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.
 • Prowadzi sprawy związane z przekazywaniem środków finansowych w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycjnych, w szczególności: przygotowuje umowy i je rozlicza, monitoruje realizowane zadania inwestycyjne w układzie miesięcznym, kwartalnym i rocznym, monitoruje wydatkowanie środków finansowych i prowadzi sprawozdawczość w tym zakresie, sporządza rozliczenia roczne dla prowadzonych zadań inwestycyjnych, sporządza rozliczenia wydatków inwestycyjnych na podstawie art. 116 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, prowadzi sprawy związane z końcowym rozliczeniem przedsięwzięć inwestycyjnych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.
 • Analizuje korekty planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej pod kątem zgodności z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz oceny możliwości realizacji przyjętych założeń, a także monitoruje ich realizację.
 • Bierze udział w wizytacjach SP ZOZ MSWiA w zakresie nadzorowanych zagadnień, celem ustalenia prawidłowości ich realizacji oraz sporządzanie sprawozdań z wizytacji.
 • Uczestniczy w ocenie raportów o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ MSWiA
 • Tworzy, aktualizuje oraz modyfikuje baz danych dotyczących działalności inwestycyjnej SP ZOZ MSWiA.


Warunki pracy

Budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38:


Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się.


Łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz – poza siedzibą urzędu,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • UWAGA! Wzory oświadczeń dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/mswia/pracuj-z-nami.

 • Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ (DOKUMENTY NIEZBĘDNE)”.

 • Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i zostały złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Oferty niekompletne mogą zostać odrzucone.

 • Aplikacje składane w wersji papierowej muszą zawierać własnoręcznie podpisane oświadczenia opatrzone datą.

 • Kandydaci mogą być
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 15.05.2021
Asystentka w Dziale Raportowania 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wałbrzych 13.05.2021
inspektor ochrony zabytków 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdynia 13.05.2021
inspektor nadzoru budowlanego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 15.05.2021
Specjalista ds. BHP i ochrony środowiska 1/2 etatu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rzeszów 13.05.2021
wizytator 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more