0

aplikacje

id #1859893 07.04.2021

inspektor ds. polityki społecznej

1 PLN
znalezione na www.jobs.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
pl jobs
2021-05-29

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

inspektor ds. polityki społecznej

w Wydziale Pomocy Społecznej

w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych

 

Nazwa projektowa stanowiska: lokalny specjalista wdrażania

 

(Umowa o pracę na czas określony - na czas realizacji projektu. Przewidywany czas realizacji projektu do 31.05.2022 r.)

 

Projekt pn. 'Housing first - najpierw mieszkanie'

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 

 

Termin składania dokumentów: 14 kwietnia 2021 r.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Główne odpowiedzialności:
 • prowadzenie okresowych analiz sytuacji społecznej i zdrowotnej mieszkańców m.st. Warszawy. Realizacja projektu społecznego, monitorowanie jakości usług publicznych z zakresu polityki społecznej i zdrowia. Prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • realizacja działań finansowanych ze środków wewnętrznych i spoza budżetu Miasta, związanych z organizowaniem konkursów ofert, przyznawaniem i rozliczaniem dotacji na realizację programów podmiotom, również tym, dla których m.st. Warszawa nie jest podmiotem tworzącym oraz sprawowanie kontroli merytorycznej i finansowej wykonania umów,
 • bieżąca współpraca z  komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu realizującymi zadania z zakresu polityki społecznej i zdrowia.

 

Charakterystyka pracy:
 • współpraca w opracowaniu i wdrażanie metody opracowanej w ramach projektu 'Housing first - najpierw mieszkanie' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zgodnie z harmonogramem zadań projektowych. Prowadzenie monitoringu projektu zgodnie z wytycznymi i Umową Partnerstwa podpisaną z Liderem Partnerstwa - Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta, a także współudział w opracowaniu innych programów mieszkaniowych spójnych z założeniami projektu 'Housing first - najpierw mieszkanie',
 • realizacja zadań projektowych przypisanych Partnerowi, w tym w szczególności wdrożenie nowego rozwiązania na rzecz osób bezdomnych m.in. poprzez udział w opracowaniu, testowaniu i wdrażaniu metody w organizacjach pozarządowych i samorządach lokalnych, adaptację mieszkań z zasobów komunalnych, opracowanie merytoryczne szkolenia z metody dla pracowników socjalnych i specjalistów wdrażających metodę,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy, jednostkami pomocniczymi i organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz Liderem, partnerem ponadnarodowym i podmiotami zewnętrznymi, w tym m.in. urzędami centralnymi, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi na rzecz wdrażania metody opracowanej w ramach projektu,
 • opracowywanie okresowych oraz końcowego sprawozdania z realizacji projektu w części należącej do Partnera,
 • nadzór nad realizacją zadań projektowych przez wykonawców,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in.: ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy, ustawa o samorządzie gminnym, przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwała nr LXX/1937/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy, uchwała Nr
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Click to show more