0

aplikacje

id #1859803 07.04.2021

inspektor wojewódzki

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-06-05
Opis stanowiska pracy
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw kontroli finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu / Oddział Kontroli Finansowej


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontroluje prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu państwa, środków Funduszu Pracy, środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej udzielanych jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, pod względem zgodności z przeznaczeniem, wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania oraz realizacji dochodów budżetu państwa
 • Kontroluje całość gospodarki finansowej w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie oraz jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Opolskiemu, z uwzględnieniem kontroli zarządczej
 • Opracowuje w oparciu o dokonane ustalenia i zgromadzone w toku kontroli dowody: notatki służbowe, karty przebiegu kontroli, projekty wystąpień pokontrolnych i wystąpienia pokontrolne do kierowników jednostek kontrolowanych, zawierające wyniki kontroli oraz zalecenia
 • Przygotowuje zawiadomienia o kontroli, upoważnienia do kontroli, programy kontroli na podstawie obowiązujących przepisów prawa, posiadanej przez Urząd sprawozdawczości budżetowej, danych z ewidencji księgowej Wydziału Finansów i Budżetu oraz rozliczeń wykorzystania środków publicznych
 • Opracowuje projekty zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o ujawnionych w wyniku kontroli okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz projekty wniosków do organów powołanych do ścigania przestępstw lub wykroczeń, w przypadku ujawnienia w wyniku kontroli okoliczności, wskazujących na popełnienie przestępstwa lub wykroczenia
 • Opracowuje na podstawie dokonanych ustaleń kontroli, projekty decyzji Wojewody Opolskiego o zwrocie dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
 • Udziela instruktażu pracownikom na kontrolowanych stanowiskach pracy w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości


Warunki pracy

  •  zagrożenie korupcją

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • Praca w siedzibie Urzędu oraz w terenie

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze finansów publicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów : - ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej; - ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; - ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej; - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; - ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność komunikacji pisemnej
 • Odporność na stres i umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Dobra znajomość obsługi komputera. Znajomość zasad funkcjonowania komputerowych systemów finansowo -
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Wrocław 20.04.2021
Konsultant ds. rekrutacji | Wsparcie rekrutacji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 19.04.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 20.04.2021
Specjalista ds. Kadr i Płac 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 19.04.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more