0

aplikacje

id #1859782 07.04.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-06-02
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw finansów samorządu terytorialnego w Wydziale Sprawozdawczości i Statystyki, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udziela wyjaśnień w zakresie sprawozdawczości budżetowej w celu zapewnienia poprawności stosowania przepisów prawa.
 • Opracowuje projekty przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego.
 • Bierze udział w sporządzaniu zbiorczej informacji o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej część rocznego sprawozdania z wykonania budżetu państwa w celu przedłożenia jej Radzie Ministrów.
 • Monitoruje skutki finansowe projektów aktów prawnych mających wpływ na budżety jednostek samorządu terytorialnego.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących jednostek samorządu terytorialnego, sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych oraz dotyczących programu badań statystycznych w zakresie jednostek samorządu terytorialnego.
 • Gromadzi dane statystyczne odzwierciedlające realizację zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.
 • Sporządza okresowe materiały i opracowania dotyczące sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych oraz danych pozyskanych z regionalnych izb obrachunkowych w celu monitorowania kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędachInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen


Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.


Pracę możesz rozpocząć od: 1 lub 15 dnia miesiąca.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku ekonomii lub finansów lub zarządzania lub rachunkowości

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze finansów publicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zawansowanym umożliwiającym formułowanie wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej w zakresie jednostek samorządu terytorialnego
 • Zaawansowania znajomość MS Excel
 • Znajomość prawa finansowego
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 17.04.2021
Specjalista ds. Obsługi Władz Banku 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Piaseczno 16.04.2021
Specjalista ds. Systemów Magazynowych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 16.04.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 17.04.2021
Investment Compliance Specialist/Senior with German 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Pracownik produkcji (dział wtryskarek) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more