0

aplikacje

id #1859778 07.04.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-06-02
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw inwestycji i remontów w Wydziale Inwestycji, Remontów i Utrzymania Nieruchomości w Biurze Administracyjnym


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizuje potrzeby z zakresu inwestycji i prac remontowych z uwzględnieniem konieczności dostosowania obiektów do wymogów prawa, w tym między innymi: współtworzy plan inwestycji i remontów, opracowuje harmonogramy prac, czuwa nad terminowością realizacji inwestycji i remontów zgodnie z zawartymi umowami, przygotowuje i składa dokumenty do organów administracji publicznej
 • Zleca podmiotom zewnętrznym lub opracowuje we własnym zakresie: dokumentację techniczną, programy funkcjonalno-użytkowe i dokumentację kosztorysową
 • Zapewnia właściwy nadzór nad realizacją inwestycji poprzez powierzenie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego podmiotom posiadającym uprawnienia w danej branży budowlanej, kompletuje i przechowuje właściwą dokumentację powykonawczą przeprowadzanych inwestycji i remontów, uczestniczy w odbiorach prac remontowych i inwestycyjnych oraz monitoruje stan techniczny zrealizowanych inwestycji i remontów
 • Przygotowuje dokumentację przetargową, w tym: opracowuje część techniczną dokumentacji, opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy oraz dokonuje uzgodnień
 • Koordynuje utrzymanie w sprawności urządzeń infrastruktury technicznej budynku, nadzoruje eksploatację urządzeń dźwigowych, klimatyzacji, CCTV oraz zleca usuwanie uszkodzeń i awarii
 • Zleca i kontroluje wykonanie przeglądów okresowych (półrocznych, rocznych, pięcioletnich), wynikających z przepisów prawa budowlanego, realizowanych przez uprawnione podmioty
 • Prowadzi „Książki obiektu budowlanego” dla budynku
 • Sprawdza, weryfikuje: kosztorysy ofertowe, kalkulacje indywidualne, kosztorysy powykonawcze, analizy techniczno-kosztowe zlecanych robót budowlanych


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca przy komputerze.

 • Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych i wewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,

 • miejsce pracy: VI p.,

 • budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone
  z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,  niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Prześlij odręcznie podpisane i opatrzone datą wymagane oświadczenia, wypełnione zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie MAP: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/pracuj-z-nami

 • Podaj w swojej ofercie nr telefonu oraz/lub adres poczty elektronicznej.

 • Kandydaci/kandydatki, spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu, poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie:
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Poznań 17.04.2021
Specjalista ds. kontroli dostawców 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 16.04.2021
Regionalny doradca techniczno-handlowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 17.04.2021
Specjalista w Wydziale Mieszkaniowym 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 17.04.2021
Business Unit Manager/ Kierownik Działu Produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more