0

aplikacje

id #1859603 06.04.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-06-04
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw gruntów i geotechniki w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe Oddziału GDDKiA w Warszawie


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 •  wykonuje badania laboratoryjne gruntów i kruszyw oraz terenowe badania geotechniczne,
 •  analizuje wyniki przeprowadzanych badań laboratoryjnych wspólnie z innymi członkami Zespołu,
 • pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby,
 • wykonuje badania sprawdzające dla recept na mieszanki gruntów lub kruszyw z materiałami wiążącymi hydraulicznie,
 • współpracuje z Nadzorem w zakresie realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych,
 • przygotowuje dane do monitoringu jakości robót z badań przeprowadzonych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych,
 • współuczestniczy przy wykonywaniu określonych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole,
 • przyjmuje, rejestruje oraz prawidłowo przechowuje, a następnie likwiduje próby laboratoryjne,


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:                                                                                                                    


-  praca w terenie i w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych oraz wysiłek fizyczny,


-  obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzenie samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-   narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, a także w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych i pomiarowych,


-   budynek laboratorium i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,


-   warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,


-   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


-   podczas pobytu w terenie i na realizowanych budowach, konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu,
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiągania celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
 • znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025,
 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 18.04.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 18.04.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 18.04.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Radom 18.04.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Radom 19.04.2021
Asystent działu kas 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more