0

aplikacje

id #1859593 06.04.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-06-04
Opis stanowiska pracy
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw obsługi informatycznej Wydziału oraz administrowania strony www Wydziału w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie ciągłości pracy infrastruktury informatycznej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
 • planowanie, realizacja i rozliczanie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego w okresie roku budżetowego
 • udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, przygotowanie dokumentacji w zakresie wymagań
 • pomoc pracownikom w obsłudze sprzętu informatycznego oraz w eksploatacji programów użytkowych wykorzystywanych przy realizacji zadań Wydziału
 • nadzór nad systemami alarmowymi chroniącymi serwerownie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz zapewnienie sprawnego działania monitoringu wizyjnego


Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: wysiłek fizyczny, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), praca w stresie pod presją czasu. 


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy w tygodniu: klienci w tym wykonawcy usług, dostwcy sprzetu, systemó informatycznych, oprogramowania


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem:


https://www.gov.pl/web/uw-lodz/nabor-do-sluzby-cywilnej


Proponowane wynagrodzenie


Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2020 r., poz.256 ze zm.).


Proponowanie wynagrodzenie zasadnicze: 3000 – 3300 zł + dodatek stażowy


Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.


Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.


W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.


Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
praca/staż na stanowisku administratora/informatyka

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego – poziom podstawowy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • szkolenia Microsoft
 • Certyfikaty Microsoft
 • administrowanie serwerami Microsoft, baz danych SQL,
 • znajomość budowy sieci LAN/WAN,
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 18.04.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 17.04.2021
IT Recruiter 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gliwice 18.04.2021
Planista Produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 18.04.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 18.04.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more