0

aplikacje

id #1859587 06.04.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-06-04
Opis stanowiska pracy
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw planowania obronnego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowanie i aktualizacja „Planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia województwa łódzkiego na potrzeby obronne państwa” oraz rozpatrywanie odwołań (wydawanie decyzji) dot. służby zdrowia w zakresie zadań obronnych
 • prowadzenie ewidencji jednostek służby zdrowia realizujących zadania obronne oraz planowanie i nadzorowanie organizacji tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych na terenie województwa łódzkiego
 • nadzór i koordynacja działania jednostek administracji samorządowej w województwie w zakresie organizacji natychmiastowego uzupełnienia Sił Zbrojnych RP w trybie Akcji Kurierskiej
 • planowanie i ustalenie wykorzystania przez jednostki organizacyjne służby zdrowia powiększenia łóżkowej bazy szpitalnej i zmiany jej profilu oraz wydzielenia łóżek dla służb mundurowych
 • współpraca w zakresie planowania operacyjnego dotycząca służby zdrowia
 • nadzór nad rezerwami strategicznymi pozostającymi do wykorzystania przez Wojewodę Łódzkiego oraz zapewnienie ochrony informacji niejawnych w zakresie zadań obronnych
 • prowadzenie kontroli problemowych i doraźnych wykonywania zadań obronnych w województwie oraz udział w szkoleniach, ćwiczeniach, grach i treningach o tematyce związanej z obronnością


Warunki pracy

Kontakty zewnętrzne:


kilka razy w miesiącu: Administracja samorządowa, Terenowe Organy Administracji Wojskowej, Podmioty Lecznicze


kilka razy w roku: Ministerstwo Zdrowia


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3000,00 zł


Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2020 r., poz.265 z późn. zm.).


Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.


Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.


W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.


Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych bądź wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego do klauzuli co najmniej „poufne”
 • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Wrocław 18.04.2021
Kierownik wydziału produkcyjnego (m/f) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 17.04.2021
IT Recruiter 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Kierownik Utrzymania Ruchu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more