0

aplikacje

id #1859583 06.04.2021

Kierownik Zakładu Matematyki Onkologicznej

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
2021-05-29
Opis stanowiska pracy

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Zakładu Matematyki Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

1) deklarację przystąpienia do konkursu na stanowisko objęte konkursem;

2) dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska tj.:

Wymagania kwalifikacyjne na stanowisko Kierownika Zakładu Matematyki Onkologicznej

Wykształcenie

wykształcenie w dziedzinie matematyki, statystyki, fizyki lub pokrewne

stopień naukowy co najmniej doktora habilitowanego

Dodatkowe umiejętności

dodatkowe wykształcenie lub specjalizacja w dziedzinach medycyny lub zdrowia publicznego lub doświadczenie zawodowe w systemie ochrony zdrowia co najmniej 3 lata

Doświadczenie

udokumentowany dorobek naukowy: publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, wymagany łączny IF co najmniej 60

doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi: kierownictwo zakończonego projektu badawczo - rozwojowego lub kierowanie komórką organizacyjną przez co najmniej 1 rok

Inne

w ocenie uwzględnione będzie kierowanie/uczestnictwo w międzynarodowych projektach i grupach roboczych.

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, w tym osiągnięcia naukowo - badawcze, dydaktyczne i organizacyjne;

4) oświadczenia o korzystaniu w pełni z praw publicznych, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych, oraz umiejętnością kierowania zespołem;

5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydatów w tym spis publikacji potwierdzony podpisem kandydata.

 

Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko kierownika Zakładu Matematyki Onkologicznej” adres: Dział Nauki, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa do dnia 16 kwietnia 2021 r.

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach. W pierwszym komisja Konkursowa dokona oceny wstępnej kandydatów na podstawie złożonych dokumentów.

 

Komisja konkursowa podejmie decyzję o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszeń kandydatów w terminie 14 dni od daty upływu terminu zgłoszenia kandydatur, o czym poinformuje pisemnie lub pocztą elektroniczną kandydatów.

 

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania konkursowego zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną pocztą elektroniczną.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, dalej zwanych „danymi osobowymi” jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie, dalej „Administrator”.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora jedynie w celu realizacji Konkursu.

3. Dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub została na to wyrażona zgoda.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia zakończenia prowadzenia postępowania konkursowego, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymagają przechowywania danych osobowych przez czas dłuższy.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne

z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

6.

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Rypin 12.04.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 12.04.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 12.04.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 12.04.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 12.04.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more