0

aplikacje

id #1829166 22.03.2021

starszy księgowy

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-06-02
Opis stanowiska pracy
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy księgowy w Drugim Dziale Płac


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nalicza i ewidencjonuje wynagrodzenia, zasiłki z ubezpieczenia społecznego i inne świadczenia dla pracowników i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz sporządza listy płac w celu dokonania wypłat w prawidłowej wysokości.
 • Nalicza i rozlicza składki ZUS w celu prawidłowego przekazania dokumentów rozliczeniowych do ZUS oraz oblicza zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w celu dokonania prawidłowych potrąceń z wynagrodzeń i realizacji obowiązków płatnika składek.
 • Sporządza zaświadczenia o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalnych, rentowych i inne zaświadczenia o zarobkach w celu realizacji wniosku pracownika albo przedłożenia innym instytucjom i organom państwa.
 • Sporządza we współpracy z innymi pracownikami sprawozdania i złożone informacje w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji o wynagrodzeniach.


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca terminowa, niekiedy wykonywana pod presją czasu. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ ORAZ ZAWIERAĆ ORYGINALNY PODPIS KANDYDATA. CV POWINNO ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (miejscowość), dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail), wykształcenie niezbędne do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu o pracę stanowisku, przebieg dotychczasowego zatrudnienia niezbędny do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu o pracę stanowisku, kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu o pracę stanowisku. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych. Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen


Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów.


W procesie naboru mogą być zastosowane następujące metody: test wiedzy, sprawdzian praktyczny, rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, a także o wynikach naboru.


Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
1 rok w pracy biurowej lub powyżej 1,5 roku w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość Kodeksu Pracy oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy
 • Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Znajomość Ustawy o służbie cywilnej i Ustawy o Krajowej Administracji
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gliwice 16.04.2021
Księgowa 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 09.04.2021
Księgowy z francuskim - Order to Cash Billing 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 16.04.2021
KSIĘGOWY – 1 etat 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 06.04.2021
Młodsza Księgowa / Młodszy Księgowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 13.04.2021
samodzielny księgowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more