0

aplikacje

id #1829164 22.03.2021

księgowy

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-05-29
Opis stanowiska pracy
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

księgowy do spraw rachunkowości budżetowej, planowania i kontroli finansowej w Pierwszym Dziale Rachunkowości Budżetowej, Planowania i Kontroli Finansowej


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi rachunkowość wydatków budżetowych oraz funduszy jednostki budżetowej, finansowe rozliczanie poniesionych wydatków inwestycyjnych, realizuje plan finansowy wydatków
 • Sporządza obowiązujące sprawozdania budżetowe w zakresie wydatków oraz sprawozdania finansowe jednostki budżetowej
 • Prowadzi wymagane ewidencje i dokumentacje księgowe
 • Obsługuje finansowo Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczą Kasę Zapomogowo Pożyczkową
 • Dokonuje rozliczeń związanych z obowiązkami Izby jako płatnika


Warunki pracy

 Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


· praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin


       


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


· budynek nie posiada windy


· toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Należy podać numer ogłoszenia.


Umowa o pracę na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.


Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3 454,33 brutto oraz dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy.


List motywacyjny oraz oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w zakładce ogłoszenia/ nabór/wzory oświadczeń.


Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku).


Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać z przedstawionych dokumentów.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
I - ocena złożonych dokumentów
II- sprawdzian wiedzy
III- rozmowa kwalifikacyjna.


Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 300-23-09.Wymagania związane ze stanowiskiem
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Lewartów 03.04.2021
KSIĘGOWY 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 09.04.2021
Samodzielna Księgowa 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Kosztorysant 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Świebodzin 06.04.2021
główny księgowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more