0

aplikacje

id #1829163 22.03.2021

księgowy

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Pokaż kontakty z pracodawcą
infopraca.pl infopraca.pl
2021-05-29
Opis stanowiska pracy
Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

księgowy w Dziale Rachunkowości


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • księguje przypisy, odpisy i wpłaty oraz analizuje zapisy na kartach kontowych, dokonuje zaliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zwrotów podatków oraz wydaje postanowienia w tym zakresie w celu ustalenia stanu realizacji poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych odraz minimalizacji zaległości podatkowych,
 • dokonuje zwrotów podatków w celu terminowego ich przekazania podatnikom lub organom egzekucyjnym na podstawie otrzymanych zajęć wierzytelności,
 • udziela odpowiedzi na zajęcia wierzytelności od organów egzekucyjnych, celem realizacji obowiązków Naczelnika Urzędu Skarbowego, jako dłużnika zajętej wierzytelności,
 • dokonuje zmian w stanie wymagalności należności objętych tytułami wykonawczymi, w celu wyegzekwowania właściwej kwoty zaległości,
 • wykonuje sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań w celu dostarczenia rzetelnych danych i informacji innym organom i instytucjom,


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·      praca o charakterze administracyjno-biurowym,


·      zagrożenie korupcją,


·      permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


·      budynek pięciokondygnacyjny bez windy;


·      toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze;


·      przed budynkiem podjazd dla osób niepełnosprawnych;


·      stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe;


·      praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;


·      oświetlenie sztuczne i naturalne;


·      brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy;


·      brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym;Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

·      W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;


·      Oferty składane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej operatora publicznego, data przesłania drogą e-mailową lub data przesłania za pomocą platformy ePUAP );


·      Kandydaci spełniający niezbędne  wymagania formalne i zakwalifikowani do II etapu postępowania selekcyjnego będą powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty e-mail:


·      W przypadku przysłania ofert przez Internet, należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przesłać jako „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” platformy ePUAP opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;


·      Konieczność opatrzenia własnoręcznym podpisem życiorysu/CV, listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz wskazania w liście motywacyjnym: stanowiska, komórki, jednostki organizacyjnej oraz numeru BIP KPRM, której aplikacja dotyczy;


·      Konieczność dokonania tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym.


·      Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;


·      W ciągu 30

Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Wrocław 31.03.2021
Młodszy księgowy z językiem niemieckim 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Brodnica 11.04.2021
Księgowy/ Księgowa z j. angielskim/ niemieckim 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 03.04.2021
Młodszy księgowy z językiem francuskim 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 03.04.2021
Praca w dziale księgowym z j. angielskim 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 13.04.2021
Samodzielny księgowy z j. niemieckim 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more